เพล๊กซ์เพิร์ท - หน้าหลัก

the Plastic Expert

ความร่วมมือ

การทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญPartner

เพล๊กซ์เพิร์ท เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีพลาสติก เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า งานที่นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญหลัก เราจะดำเนินการร่วมกับองค์กรที่เชี่ยวชาญที่เราร่วมมือ

บริการเพิ่มเติมอื่นๆ
  • วิเคราะห์กระการผลิตอย่างละเอียด
  • พัฒนาโมดูลเฉพาะ (ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์)
  • ให้คำปรึกษาทางด้านกระบวนการอัดรีด
  • ฝึกอบรม และงานสัมมนา
ด้วยความร่วมมือที่ดีระหว่างเราและเครือข่าย เราจะรวบรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสำหรับแต่ละโปรเจคเพื่อคุณภาพและประสิธิภาพสูงสุด
Mould and Die Assosiation

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรมขึ้นเมื่อปี 2532 และได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นสมาคมเมื่อปี 2537 โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะเป็นแกนกลางสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ทุกแขนง
ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 500 องค์กร

สมาชิก...

Partner

สมาคมวิจัย 3D-MID

สมาคมวิจัย MID หรือ "Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V".ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992 ที่เมือง Erlangen เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคโนโลยี MID เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายวิชาชีพ ภายในกลุ่มมีการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี MID
มากกว่า 70 องคุ์กร ที่เป็นสมาชิกของสมาคมวิจัย MID ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรและสถาบันวิจัยทางด้าน วัสดุ แม่พิมพ์และการฉีดพลาสิก อิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นรูปวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม...

Partner

เพล๊กซ์เพิร์ทเป็นสมาชิกที่มีบทบาทกับสมาคมวิจัย 3D-MID