เพล๊กซ์เพิร์ท - หน้าหลัก

the Plastic Expert

การจำลองการฉีดเติมเต็ม (Fill/Pack Simulation)

เป็นตัวชี้วัดสำหรับการออกแบบชิ้นงานที่ดีการจำลองช่วงการฉีด

หากคุณต้องการพัฒนาและออกแบบชิ้นงานใหม่ๆ คุณต้องมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมหรือรูปแบบการไหลของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
ผลลัพธ์ที่สำคัญ:
  • ความดันและแรงปิดแม่พิมพ์สูงสุดในการฉีด
  • ตำแหน่งของแนวประสาน (Weld Line) และตำแหน่งอั้นอากาศ (Airtraps)
  • อุณหภูมิของพลาสติกเหลวบริเวณด้านหน้า (Melt Front Temperature)
  • ความเร็วด้านหน้าของพลาสติกเหลว
  • เวลาที่พลาสติกหยุดไหล
การจำลองกระบวนการฉีดพลาสติกในช่วงการฉีดเติมเต็มทำให้เข้าใจถึงหลักการออกแบบชิ้นงานพลาสติกที่ถูกต้องและความเป็นสามารถในการผลิตขึ้นรูป ด้วยความรู้และความเข้าใจจากการประเมินผลการฉีดเติมเต็มส่งผลให้ชิ้นงานมีคุณภาพสูง ลดการใช้วัสดุและทรัพยากรอื่นๆ

 
ลักษณะการเติมเต็มชิ้นงาน:

อนิเมชั่นการไหลของพลาสติกเหลวสามารถระบุตำแหน่งของแนวประสาน (Weld Line) และตำแหน่งอั้นอากาศ (Airtraps) การไหลของพลาสติกเหลวบริเวณด้านหน้า (Flow Front) สามารถใช้เป็นข้อมูลในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางการไหลของพลาสติกเหลว เช่น ทางนำร่องการไหล (Flow Leader) นอกจากนั้นแล้วยังสามารถแสดงผลการเรียงตัวของเส้นใย


ความดันในแม่พิมพ์:

สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการทำให้ลักษณะการไหลของพลาสติกเหลวนั้นสมดุล เพื่อทำให้เกิดความดันต่ำที่สุดในแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ ในกรณีที่ต้องการลดความหนาของชิ้นงาน หรือแรงที่ใช้ในการปิดแม่พิมพ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก


อุณหภูมิของชิ้นงาน:

คุณสามารถรู้ถึงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานในแม่พิมพ์ ในแต่ละช่วงของการฉีดพลาสติกเพื่อเติมเต็มเบ้าพิมพ์ (Cavity) และอุณหภูมิที่แตกต่างของพลาสติกเหลวบริเวณด้านหน้าก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยแสดงให้เห็นว่าช่วงเติมเต็มเหมาะสมหรือไม่ หรือแม้แต่กระทั้งผลกระทบของความร้อนที่เกิดจากแรงเฉือน (Shear heating) และข้อบกพร่องบนผิวของชิ้นงาน (Hesitation) ที่เกิดจากการเย็นตัวของพลาสติกเหลวบริเวณด้านหน้า


Filling

"สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการลดความดันฉีด คือ
การสมดุลการไหลในเบ้าพิมพ์"