เพล๊กซ์เพิร์ท - หน้าหลัก

the Plastic Expert

การออกแบบระบบหล่อเย็น (Cooling Layout)

คือตัวแปรสำคัญสำหรับวัฏจักรการฉีดและต้นทุนของชิ้นงานลักษณะการหล่อเย็นอย่างสมบูรณ์แบบ การกระจายตัวของอุณหภูมิในชิ้นงาน การออกแบบระบบหล่อเย็นที่มีความซับซ้อน


คุณภาพของชิ้นงานขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของอุณหภูมิบนพื้นผิวของชิ้นงาน การออกแบบระบบหล่อเย็นที่เหมาะสมสามารถช่วยลดวัฏจักรการฉีดให้สั้นลง จึงส่งผลให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตชิ้นงาน

ผลที่สำคัญ:
  • ตำแหน่งของช่องหล่อเย็น
  • อัตราการไหลของสารหล่อเย็นที่ต้องการ
  • ประสิทธิภาพของแต่ละช่องหล่อเย็น
  • ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิบนพื้นผิวชิ้นงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ระบบหล่อเย็นแบบสามมิติจะช่วยทำให้เข้าใจถึงลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิในแม่พิมพ์ฉีด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจว่าจะต้องใช้วัสดุพิเศษในการทำอินเสิร์ทหรือไม่
การกระจายตัวของอุณหภูมิ:

การออกแบบระบบหล่อเย็นจะต้องออกแบบในแนวทางที่ทำให้เกิดความสม่ำเสมอของอุณหภูมิบนพื้นผิวของชิ้นงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในกรณีที่ชิ้นงานมีขนาดความหนาของชิ้นงานที่แตกต่างกันมาก หรือในบริเวณที่ยากต่อการหล่อเย็น


อินเสิร์ท:

การเลือกใช้วัสดุพิเศษทำอินเสิร์ทเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ถ้ามีบริเวณที่พลังงานความร้อนไม่สามารถนำออกจากชิ้นงาน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งการจำลองระบบหล่อเย็นในแม่พิมพ์ฉีดแบบสามมิติสามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของอินเสิร์ทว่าเป็นอย่างไร


ช่องหล่อเย็น:

เพื่อให้แน่ใจถึงการไหลของความร้อนที่สม่ำเสมอ (Heat Flow) และเป็นผลให้รอบเวลาในการฉีดลดลง ตำแหน่งของแต่ละช่องหล่อเย็นต้องถูกออกแบบให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ประสิทธิภาพของระบบหล่อเย็นทั้งหมด หรือแต่ละช่องทางการไหล สามารถที่จะทำการคำนวณได้ ซึ่งผลของการคำนวณนี้สามารถที่จะช่วยในเรื่องการออกแบบขนาดและตำแหน่งของช่องหล่อเย็นให้เหมาะสม


การหล่อเย็น

"การออกแบบระบบหล่อเย็นสามารถบ่งบอกถึงผลกำไร หรือขาดทุน! ดังนั้นการวิเคราะห์ระบบหล่อเย็นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก"