เพล๊กซ์เพิร์ท - หน้าหลัก

the Plastic Expert

ชิ้นงานบิดตัว (Warpage)

ปัญหาที่ท้าทายสำหรับชิ้นงานฉีดพลาสติกการบิดตัว

หลังจากกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ชิ้นงานควรจะมีขนาดตามที่ออบแบบไว้ แต่ทว่าด้วยผลกระทบ ที่แตกต่างกันทางฟิสิกส์ทำให้ชิ้นงานบิดตัว หรือหดตัว ดังนั้นการจำลองการบิดตัวเของชิ้นงาน เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อให้ทราบถึงลักษณะการบิดตัวของชิ้นงานหลังจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป
ผลที่สำคัญ:
  • การหดตัวของชิ้นงาน
  • การเสียรูปของชิ้นงาน
  • ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการบิดตัว
  • การเสียรูปในแต่ละแกน
มีเพียงแค่การจำลองสถานการณ์ (Simulation) เท่านั้นที่จะสามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงของขนาดชิ้นงานหลังจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป การทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของขนาดชิ้นงานในช่วงแรกของการออกแบบจะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานในที่สุด
การเรียงตัวของเส้นใย (Fiber Orientation):

การใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของเส้นใยนั้น การบิดตัวของชิ้นงานส่วนใหญ่มักเป็นผลกระทบมาจากการเรียงตัวของเส้นใย ด้วยเหตุผลที่ค่าความหดตัวของพลาสติกมีความแตกต่างกันระหว่างทิศทางขนานและตั้งฉากกับการเรียงตัวของเส้นใย การเปลี่ยนตำแหน่งทางเข้า (Gate) ของพลาสติกส่งผลต่อการเรียงตัวของเส้นใย และการบิดตัวของชิ้นงาน.


ชิ้นงานบิดตัว:

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระต่อการบิดตัวของชิ้นงาน คือวัสดุ รูปทรงของชิ้นงาน แม่พิมพ์ และพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฉีด ซึ่งอิทธิพลที่เกิดจากแต่ละปัจจัยสามารถระบุโดยการใช้การจำลองการบิดตัวของชิ้นงาน และเป็นวิธีการที่ใช้ลดการบิดตัวของชิ้นงาน ซึ่งค่าของการบิดตัวสามารถหาได้ไม่ยากมากจนเกินไป


วิเคราะห์:

ในปัจจุบันนี้ไม่ยังสามารถที่จะกำหนดค่าความบิดตัวของชิ้นงานได้แม่นยำถึงระดับ 100% แต่อย่างไรก็ตาม การใช้การจำลองการบิดตัวของชิ้นงานนั้นทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดในการลด การบิดตัวของชิ้นงานเพื่อให้อยู่ในช่วงของค่าที่ยอมรับได้ การเปรียบเทียบชิ้นงานที่ออกแบบต่างกัน เพื่อเป็นตัวช่วยให้มั่นใจว่าได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด


การบิดตัว

"วิเคราะห์ชิ้นงานบิดตัวควบคู่ไปกับการออกแบบชิ้นงานเพื่อให้มั่นใจ
ว่าได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงสุด!
"