+66 (0) 2525 0059 contact@plexpert.co.th

ทีมเพล๊กซ์เพิร์ทขออวยพรให้คุณมีการเริ่มต้นที่ดี และความเสร็จตลอดปี 2562

เรามีความพร้อมและตั้งหน้ารอคอยที่จะร่วมงานในด้านการจำลอง
และการประกันคุณภาพด้วยระบบกล้อง IR-ThermalSystem